Vedtekter

§1 FORMÅL
Byåsen Historielag, stiftet 15. februar 1992, har til formål å granske kulturminner og kulturlivet ellers, registrere, dokumentere og formidle lokalhistorie innenfor lagets geografiske interesseområde.

§2 OMRÅDE
Historielagets interesseområde omfatter Byåsen sogn i gamle Strinda kommune og Trondheim Bymark, slik det er beskrevet på kart utgitt i 1896 ved Johs Schøitz og Paul Glørsen. Området følger grensen for Bymarka fra Folafoten i nord via Gråkallen til Skjellbreia, og fortsetter via Marken gård, og langs Leirsjøvassdraget til Nidelva. Videre langs elva til Marienborg, langs foten av åsen forbi Steinberget og Møllebakken, og videre ut til fjorden og forbi Trolla til Folafoten.

§3 ÅRSMØTE
Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned og kunngjøres ved brev eller på annen måte med minst 14 dagers varsel. Saklisten og eventuelle forslag til vedtektsendringer bekjentgjøres i innkallingen.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret 4 uker før møtet. Styret skal varsle medlemmene om denne fristen senest 14 dager på forhånd.

Alle som er registrert som medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak når møtet er kunngjort på forskriftsmessig måte.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning
2. Revidert årsregnskap
3. Fastsettelse av medlemskontingent
4. Innkomne forslag
5. Budsjett
6. Valg av styre
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite

Alle valg/vedtak avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer og oppløsning, jfr. §§ 7 og 8.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det påkrevet, eller når minst en fjerdedel av medlemmene sender begrunnet krav skriftlig til styret.

§4 STYRE OG VALG
Historielaget skal ha et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer for to år. Disse velges slik at enten 3 eller 4 er på valg hvert år. Årsmøtet velger også 2 varamedlemmer til styret, revisor og en valgkomite på 3 medlemmer, alle for ett år. Styret er vedtaksført når minst 4 av medlemmene (inklusive leder) er til stede. Lederstemmen avgjør ved likt stemmetall.

Medlemmer og varamedlemmer til styret må ha vært medlemmer av historielaget i minst ett år. Når det gjelder kvalifisert regnskapsfører og revisor, behøver disse ikke å være medlemmer av historielaget. Det samme gjelder medlemmer av redaksjonskomiteen for lagets årbok «Byåsminner».
Komiteen på 5 medlemmer oppnevnes av styret for ett år i gangen. En av disse skal være leder/redaktør.

§5 MEDLEMSKONTINGENT/REGISTRERING
Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig til styret og har virkning for det påfølgende kalenderår etter datering. Dersom et medlem ikke betaler årskontingent for to årsperioder, blir vedkommende strøket som medlem. Ved alle utmeldinger er de innbetalte midler ugjenkallelig historielagets eiendom.

§6 ÆRESMEDLEMMER
Styret kan tildele æresmedlemskap til medlemmer som gjennom sitt arbeid har gjort en betydelig innsats for historielaget over lengre tid. Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

§7 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan gjøres på årsmøtet når 2/3 av de frammøtte medlemmer stemmer for det.

§8 OPPLØSNING AV HISTORIELAGET
Historielaget kan bare oppløses dersom 2/3 av medlemmene på årsmøtet stemmer for oppløsning.

Dersom historielaget vedtas oppløst, skal midlene og eventuelle samlinger bli overført til Trøndelag Folkemuseum.